ReadyPlanet.com
dot dot
ประกาศ เรื่องการจ้างที่ปรึกษา

   ประกาศผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษา 61 

  ประกาศผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษา เฉพาะเจาะจง 64

  ประกาศผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษา คัดเลือก 64

   ประกาศราคากลาง 
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดซื้อจัดจ้าง article
เปิดเผยรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก article
ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดิน articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด The Syndicate of thai Hotels & Tourists Enterprises Limited
494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Email : saha_hotel@hotmail.com
โทร.0-2252-6270 , 0-2252-6311 โทรสาร 0-2252-6311
Copyright © 2011 All Rights Reserved.