ReadyPlanet.com
dot dot
เปิดเผยรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก article
 

เปิดเผยรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก

 

   

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดซื้อจัดจ้าง article
ประกาศ เรื่องการจ้างที่ปรึกษา
ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดิน articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด The Syndicate of thai Hotels & Tourists Enterprises Limited
494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Email : saha_hotel@hotmail.com
โทร.0-2252-6270 , 0-2252-6311 โทรสาร 0-2252-6311
Copyright © 2011 All Rights Reserved.